.

منشور اخلاقی و سازمانی شرکت نمایشگاههای بین المللی سیستان و بلوچستان

 

1- مشتری مداری

با برقراری ارتباط مستمر وسازنده با مشتریان ، همواره در راستای افزایش رضایت آنها گام برمی داریم. اعتقاد ما، تکیه بر شعار" همیشه حق با مشتری است" می باشد.

2- نظم و قانون مداری

همواره نسبت به رعایت تمامی قوانین و مقررات هم در حوزه داخلی شرکت وهم در ارتباطات بین سازمانی، خود رامتعهد دانسته، کارکنان شرکت به ویژه خود را نسبت به درک و رعایت کلیه خط مشی ها وقوانین داخلی ملزم می دانند.

3- اخلاق مداری و توجه به حقوق وکرامت انسانی

این اصل بر پایه رفتار توام بااحترام کارکنان نسبت به همدیگر،مدیران، مشتریان و جامعه بنیان گذاشته شده است.ما می کوشیم محیط کاری امن، سالم وسازنده ای را ایجاد کنیم. ما در رفتار ، گفتار و نوشتار خود،احترام دیگران را حفظ می کنیم.

4- مشارکت جویی و توسعه فرهنگ تیمی

باور ما بر این است که کارگروهی، راز پایداری یک سازمان است. از آنجاکه ما خود را جزیی از سازمان مان می دانیم، لذا با ارایه ایده ها و نظریات و تلاش درجهت دستیابی سازمان به اهداف تعریف شده، در مدیریت سازمان مشارکت می کنیم .

5- مسئولیت پذیری و پایبندی به تعهدات

ما با رعایت اصل" حفظ منافع شرکت"نسبت به انجام متعهدانه مسئولیت های خود پایبندیم و در راستایرعایت قوانین وتعهدات سازمانی چه در محیط شرکت و چه در محیط خارج از آن، ارزش های حاکم برسازمان مان را پاس می داریم .