.

فعالیتها

     

      1- شروع پروژه سایت نمایشگاه بین المللی استان با 130 میلیاردریال برآورد هزینه
2-
 عضویت در کمیته های تخصصی استان از جمله کمیته صادرات غیرنفتی                                            
3- عضویت در انجمن نمایشگاه های کشور

4- ایجاد تاسیسات ومراکز خاص در استان سیستان و بلوچستان برای تشکیل نمایشگاه ها به منظور معرفی فرآورده های صنعتی،بازرگانی ،کشاورزی ،معدنی ،صنایع دستی و غیره.

     5- شرکت درنمایشگاههای داخلی و خارجی.

    6- برگزاری نمایشگاه تخصصی و همایش ها و کنفرانس ها درطول سال به مناسبت های مختلف .

    7- ایجاد و احداث واحدهای رفاهی و خدمات تفریحی ،تجاری و مسکونی .

    8- ارائه خدمات تجاری و تحقیقات و مشاوره .

9- فعالیت گسترده در زمینه فعالیت گسترده در زمینه بازرگانی داخلی و خارجی .

10- مشارکت درسایرشرکتها از طریق تامین یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام موجودشرکت های موجود در زمینه های تولید،صنعتی،معدنی وکشاورزی  خدمات مطالعاتی ،تحقیقاتی و بازرگانی.

11- مشارکت بااشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سرمایه گذاری .

12- مبادرت به هر نوع اقدامی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به موارد فوق مربوط باشد.